Privacyverklaring

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Ardito persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking
hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Ardito inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met
daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten
die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Geldigheid en wijzigingen

Deze verklaring is gedateerd 24 mei 2018. Ardito zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is. Ardito behoudt zich nadrukkelijk het recht voor, deze privacyverklaring te wijzigen zonder voorafgaande informatie aan lezers of websitebezoekers.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Ardito Fotografie.

Voor Contactgegevens: KLIK HIER

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ardito verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Algemene persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornaam en/of voorletters
 • geslacht (uitsluitend tbv passende aanspreektitel)
 • zakelijk adres, telefoonnummer en e-mailadres (bij zakelijke relaties)
 • prive adres, telefoonnummer en e-mailadres (bij particuliere relaties)
 • IP-nummer indien van toepassing, bij inzending formulieren
 • domeinnaam van bedrijf, bij zakelijke klanten
 • bankrekeningnummer in geval van betaalrelaties
 • klantnummer
 • factuurnummer

Bijzondere persoonsgegevens:

Ardito maakt als fotografisch bedrijf regelmatig beeld van personen. In verreweg de meeste gevallen zal Ardito niet de publicerende partij zijn, maar slechts de maker/verwerker van de beelden ten behoeve van publicatie door een zakelijke of particuliere opdrachtgever.
Ardito verwijst daarom bij persoonsfoto’s-in-opdracht nadrukkelijk naar de opdrachtgever voor verwerkingsdoel/verwerkingsgrond van de portretten en het verkrijgen van toestemming van de geportretteerden voor het maken en publiceren van de beelden.

Bij de verwerking / oplevering door Ardito zijn de portretten / afbeeldingen van personen op te splitsen in de volgende categorieen:

 • portretten van personen, NIET op naam
  Bijvoorbeeld in de openbare ruimte, als deelnemers/omstanders bij evenementen, en als medewerkers bij bedrijfsreportages.
 • portretten van personen, WEL op naam
  Alleen indien dit vooraf is afgesproken bv bij evenementen waar foto’s op naam moeten kunnen worden teruggevonden als rechtstreekse service aan geportretteerden door fotograaf of organisatie. Voorbeelden: op naam gesorteerde mappen met afbeeldingen van in het evenement met naam genoemde sprekers of (wedstrijd)deelnemers.

Verwerkingsgrond

Ardito verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Ardito met betrokkene heeft
gesloten;
c. Ardito een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van Ardito, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen
van de producten en diensten van Ardito aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven verzoek van/met toestemming van geadresseerde
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen

Klant- en relatiegegevens worden door Ardito geautomatiseerd verwerkt op de volgende manieren:

 • CRM systeem: PerfectView Online voor vastleggen en opzoeken van klant- en relatiegegevens
 • Transport/verzending: WeTransfer voor overdracht van fotobestanden tussen Ardito, klantorganisaties en eventuele verwerkers zoals drukkers en grafische bureaus. Zendingen blijven 1-2 weken tot maximaal 1 maand bewaard als service voor de geadresseerden.
 • Website (bij TransIP en XS4ALL): geautomatiseerde intake van contactgegevens en bestellingen
 • E-mail: berichtenverkeer tussen Ardito en klanten/leveranciers/verwerkers
 • Foto-opslag: lokale opslag, geen permanente opslag van beeld in (buitenlandse) cloud systemen

Delen van persoonsgegevens met derden

Ardito verstrekt uw gegevens in beginsel NIET aan derden voor hun eigen gebruik.

Ardito zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien sprake is van uitbestede verwerking in opdracht, als dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of bij een gerechtvaardigd belang van Ardito zoals het afhandelen van auteursrecht-inbreuken of een betalingsverplichting aan Ardito.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ardito blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Ardito zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de
doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende
bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Ardito houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: zolang de overeenkomst of samenwerking duurt en daarna maximaal 2 jaar voor particuliere klanten en 5 jaar voor bedrijven
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: zolang de overeenkomst of samenwerking duurt, na einde maximaal 2 jaar
 • Telefonisch contact: zolang de overeenkomst of samenwerking duurt, na einde maximaal 1 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: zolang de overeenkomst of samenwerking duurt, na einde maximaal 5 jaar

Bewaarduur van foto’s

Omdat de foto’s die Ardito maakt, meestal worden gemaakt in opdracht van geportretteerde, werkgever of organisator is eerder sprake van bewaring/archivering op verzoek of als service, dan van bewaring tegen de wens van de geportretteerde.

U dient er wel rekening mee te houden dat gemaakte foto’s na 5 jaar na het einde van de klant/samenwerkingsovereenkomst door Ardito uit het direct-toegankelijk fotoarchief kunnen worden verwijderd tenzij hierover expliciete service-afspraken zijn gemaakt.

Bezwaren

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar
persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame.

Dit kan via de website van Ardito of door middel van telefoon of e-mail. Ardito zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Ardito gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren.

Ardito gebruikt GEEN cookies die uw surfgedrag bijhouden om bv op maat gemaakte content te kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de
browser verwijderen.

Beveiliging van de door Ardito vastgelegde persoonsgegevens

Ardito neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ardito.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Ardito onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen
om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Ardito meldt, indien er sprake is van een
privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien
zijn voor de betrokkenen neemt Ardito onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u
contact opnemen met Ardito via de contactpagina van deze website.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van
persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals
bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Ardito schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals
een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.